UITSLAG DJ-CONTEST :

1°plaats ex-aequo: 3SKE (Dries Michiels) & Phox Jr (Ibe Kimpe) en Wout Valcke
2°plaats :DJ Samers (Thomas Segers)
3° plaats: Yerne Caljon
4° plaats: Sylviëtsko (Sylvio De Proft)

Dank aan alle DJ’s en proficiat aan de twee (eigenlijk drie) winnaars!


De organisatie zal de winnaars eerstdaags contacteren voor afspraken voor Flanders Open Rugby en ons End of Summer Event

Reglement DJ Contest (update 21 februari 2023):

ARTIKEL 1 – ORGANISATIE
De DJ Contest is een organisatie van Kiwanis Dendermonde Beyaert vzw, met adres te 9200 Dendermonde, Smisstraat 8.

ARTIKEL 2 – ALGEMEEN

De wedstrijd wordt uitsluitend beheerst door dit wedstrijdreglement. Door deelname aan de wedstrijd aanvaardt elke deelnemer dit reglement, alsook alle wedstrijdbeslissingen die door Kiwanis Dendermonde Beyaert vzw worden genomen. De organisator kan op elk ogenblik wijzigingen aanbrengen aan dit reglement door melding op haar website www.kiwanisdendermonde.be.
Elk geschil dat niet door dit wedstrijdreglement geregeld wordt, zal door de organisator behandeld en beslecht worden en kan in geen geval door de deelnemers betwist worden. Er zal geen briefwisseling of andere communicatie gevoerd worden omtrent de wedstrijd of dit reglement.

ARTIKEL 3 – DEELNAME

Deelname aan de wedstrijd wordt voorbehouden voor jongeren uit de regio Dendermonde die geboren zijn na 31 december 2004. Zij kunnen tot uiterlijk vrijdag 24 maart 2023 hun kandidatuur, vergezeld van een mix van maximaal 30 minuten, versturen naar DJContest@kiwanisdendermonde.be
Ieder deelnemer vermeldt minimaal volgende gegevens bij zijn of haar kandidatuur:voornaam en familienaam

  • geboortedatum
  • adres
  • telefoon of mobiel nummer
  • emailadres
  • bevestiging dat de kandidaat aanwezig kan zijn op de Paashappening op de Grote Markt te Dendermonde op zaterdag 8 april 2023 en dit tussen 12u00 en 17u00

Elke deelnemer mag slechts éénmaal deelnemen aan de wedstrijd.
Meervoudige deelname van eenzelfde kandidaat heeft automatisch en zonder voorafgaande berichtgeving de uitsluiting van de deelnemer aan de wedstrijd tot gevolg.

ARTIKEL 4 – UITSLUITING

Deelnemers die het wedstijdreglement niet respecteren, kunnen zonder verwittiging of verklaring uitgesloten worden. Elke poging tot fraude wordt bestraft met de onmiddellijke uitsluiting. Uitgesloten deelnemers komen niet in aanmerking voor een prijs.

ARTIKEL 5 – SELECTIE

Een jury van Kiwanis leden, eventueel bijgestaan door een professionele DJ, zal uit alle kandidaturen maximaal 6 deelnemers weerhouden.
De criteria voor de selectie zijn:

  • techniciteit
  • thema Pasen en/of Eendjesrace
  • geschikt voor ruim publiek (kinderen-jongeren-volwassenen)
  • ambiance

De geselecteerde kandidaten mogen optreden op de Paashappening van 8 april 2023, tussen 12u00 en 17u30 (sets van maximum 30 minuten). De volgorde en het tijdstip van de DJ-set worden bepaald door Kiwanis Dendermonde Beyaert vzw en zal na selectie meegedeeld worden aan de geselecteerde kandidaten.

ARTIKEL 6: PRIJS EN BEKENDMAKING

De geselecteerde DJ’s strijden om de hoofdprijs: een set op zowel de Openingsavond van Flanders Open Rugby (vrijdag 23 mei 2023) als op het End of Summer Event van Kiwanis Dendermonde (zaterdag 9 september 2023).
De hoofd is niet inruilbaar tegen contanten of andere voordelen in natura. noch overdraagbaar aan derden. De winnaar worden bekend gemaakt op de Paashappening van 8 april 2023 rond 17u30.

ARTIKEL 7 – VRIJWARING
Deelname aan de wedstrijd impliceert kennis en aanvaarding van de kenmerken en de beperkingen van het internet, met name wat technische presentaties betreft. het risico op onderbrekingen en de risico’s die inherent zijn aan elke verbinding en overdracht via het internet, de afwezigheid van beveiliging van bepaalde gegevens tegen eventuele omleidingen en de risico’s op hacking en besmetting door eventuele virussen op het netwerk.
Kiwanis Dendermonde Beyaert vzw kan bijgevolg in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor onder meer (niet limitatief): transmissies via het internet, slecht functioneren van het internet en/of gebruikte software, de gevolgen van misdrijven, virussen, bugs, anomalieën. technische gebreken. of om het even welke technische, hardware en softwaregebreken, van welke aard dan ook. De organisator kan evenmin aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade ten gevolge van een onderbreking, om het even welke disfuncties, het uitsluiten van deelnemers of het beëindigen van de wedstrijd om welke reden dan ook.
De verbinding met de site van Kiwanis Dendermonde Beyaert vzw en de deelname aan de wedstrijd vallen onder de volledige verantwoordelijkheid van de deelnemers. De organisator is niet aansprakelijk als onderhavige wedstrijd zou moeten gewijzigd, ingekort of geannuleerd worden wegens overmacht of om redenen buiten haar wil.
De organisator behoudt zich in elk geval het recht voor de wedstrijdperiode te verkorten of te verlengen en elke aangekondigde datum uit te stellen. Druk­ spel , en zetfouten of andere dergelijke fouten kunnen niet ingeroepen worden als grond voor schadevergoeding of welke verplichting dan ook vanwege de organisator, De organisator is niet verantwoordelijk voor eventuele schade – die het gevolg is van deelname aan de wedstrijd of toekenning van de prijs of die het gevolg is van het aanvaarden van de prijs Bij onregelmatigheden, zoals bijvoorbeeld, doch geenszins limitatief, fouten die zich voordoen bij de organisator zelf, beslist deze autonoom over de manier waarop het probleem wordt gecorrigeerd en afgehandeld De beslissing van de organisator kan niet worden aangevochten

ARTIKEL 8 – PRIVACY
De informatie- en personengegevens die bij de wedstrijd verzameld worden zullen uitsluitend gebruikt worden voor intern gebruik in het kader van de wedstrijd. De door de organisator verkregen gegevens zullen niet aan derden worden overgemaakt. Verder worden de gegevens behandeld zoals voorgeschreven door de Privacywet.

ARTIKEL 9 – RECHT EN BEVOEGDE RECHTBANK
De verhouding tussen de organisator en de deelnemers wordt beheerst door het Belgisch recht. Alle geschillen tussen de organisator en een deelnemer over het bestaan, de interpretatie, de uitvoering en de gevolgen van de wedstrijd en dit wedstrijdreglement vallen onder de uitsluitende bevoegdheid van de rechtbanken van DendermondeDJ Contest