Download hier je tekening.

Wil je kans maken op het winnen van een aankoopbon voor een fiets en van € 500 voor je klas ?
Doe dan mee aan onze Kleurwedstrijd en bezorg ons je ingekleurde tekening ten laatste op Paaszaterdag 30 maart 2024 om 17u op onze Infostand op de Grote Markt te Dendermonde.
Vergeet op de achterzijde niet alle gevraagde gegevens te vermelden:

VERPLICHTE INFO OP KEERZIJDE VAN TEKENING:

Voornaam + familienaam deelnemer: ………………………………………………………………………………..
leeftijd deelnemer (op datum van 30/03/2024): …………………………. jaar
School (+ gemeente):……………….. ………………………………………………………………..………………..
Klas: …………………………………………………
Naam ouder of voogd: …………………………………………………..…………………. Tel ….. / ……………….
email ouder of voogd: ……………………………….@ …………………………………………………

 

VOLLEDIG REGLEMENT:

ARTIKEL 1 – ORGANISATIE

Deze kleurwedstrijd is een organisatie van Kiwanis Dendermonde Beyaert vzw (Smisstraat 8 te 9200 Dendermonde).

ARTIKEL 2 – ALGEMEEN

De wedstrijd wordt uitsluitend beheerst door dit wedstrijdreglement. Door deelname aan de wedstrijd aanvaardt elke deelnemer dit reglement, alsook alle wedstrijdbeslissingen die door Kiwanis Dendermonde Beyaert vzw worden genomen. De organisator kan op elk ogenblik wijzigingen aanbrengen aan dit reglement door melding op haar website www.kiwanisdendermonde.be
Elk geschil dat niet door dit wedstrijdreglement geregeld wordt, zal door de organisator behandeld en beslecht worden en kan in geen geval door de deelnemers betwist worden. Er zal geen briefwisseling of andere communicatie gevoerd worden. omtrent de wedstrijd of dit reglement.

ARTIKEL 3 – DEELNAME

Deelname aan de wedstrijd wordt voorbehouden voor leerlingen van basisscholen van het arrondissement Dendermonde en houdt in dal deelnemers tussen 01/02/24 en 22/03/24 een inkleurplaat kunnen krijgen van één van de Kiwanis-leden of downloaden via de speciaal hiervoor voorziene wedstrijdpagina op de facebookpagina of (in voorkomend geval) op de website www.kiwanisdendermonde.be.

De deelnemers moeten de ingekleurde plaat terug aan de organisator bezorgen (op bovenvermeld adres) ten laatste vrijdag 29 maart 2024 of afgeven op de Paashappening zelf (Paaszaterdag 30 maart 2024, Grote Markt Dendermonde) op onze infostand en dit ten laatste om 17u.

Op de achterzijde van de kleurplaat moet verplicht worden vermeld:

  • Volledige naam en leeftijd van de deelnemer
  • School en klas van de deelnemer
  • Naam, telefoon en email-adres van ouder of van voogd

Het inkleuren mag met kleurpotlood, verf of stift gebeuren, naar eigen keuze van de deelnemer. Deelname aan de wedstrijd is zonder enige aankoopverplichting. De wedstrijd is bedoeld voor kleuters en leerlingen van de lagere school. Elke deelnemer mag slechts éénmaal deelnemen aan de wedstrijd. Meervoudige deelname van eenzelfde kleuter of leerling heeft automatisch en zonder voorafgaande berichtgeving de uitsluiting van de deelnemer aan de wedstrijd tot gevolg.

ARTIKEL 4 – UITSLUITING

Deelnemers die het wedstijdreglement niet respecteren, kunnen zonder verwittiging of verklaring uitgesloten worden. Elke poging tol fraude wordt bestraft met de onmiddellijke uitsluiting. Uitgesloten deelnemers komen niet in aanmerking voor een prijs.

ARTIKEL 5 – BEPALING VAN DE WINNAAR

Uit alle reglementair ingediende tekeningen worden onder toezicht van een gerechtsdeurwaarder twee tekeningen getrokken. De deelnemer van de eerst getrokken tekening wint een aankoop bon ter waarde van € 300 voor een kinderfiets bij een door de organisatie gekozen handelaar. De deelnemer van de tweede getrokken tekening wint ten voordele van zijn/haar klas een vrij te besteden klasbudget van € 500.

ARTIKEL 6 – PRIJS EN BEKENDMAKING

De prijs Is niet inruilbaar tegen contanten of andere voordelen in natura. noch overdraagbaar aan derden. De winnaars worden bekend gemaakt op de Paashappening van 30 maart 2024 rond 17u30. Zij worden persoonlijk gecontacteerd voor de in ontvangst name van de prijzen

ARTIKEL 7 – VRIJWARING

Deelname aan de wedstrijd impliceert kennis en aanvaarding van de kenmerken en de beperkingen van het internet, met name wat technische presentaties betreft. het risico op onderbrekingen en de risico’s die inherent zijn aan elke verbinding en overdracht via het internet, de afwezigheid van beveiliging van bepaalde gegevens tegen eventuele omleidingen en de risico’s op hacking en besmetting door eventuele virussen op het netwerk. Kiwanis Dendermonde Beyaert vzw kan bijgevolg ,n geen geval aansprakelijk worden gesteld voor onder meer, doch geenszins limitatief, transmissies via het internet, slecht functioneren van het internet en/of gebruikte software, de gevolgen van misdrijven, virussen, bugs, anomalieën. technische gebreken. of om het even welke technische, hardware en softwaregebreken, van welke aard dan ook. De organisator kan evenmin aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade ten gevolge van een onderbreking, om het even welke disfuncties, het uitsluiten van deelnemers of het beëindigen van de wedstrijd om welke reden dan ook. De verbinding met de site van Kiwanis Dendermonde Beyaert vzw en de deelname aan de wedstrijd vallen onder de volledige verantwoordelijkheid van de deelnemers. De organisator is niet aansprakelijk als onderhavige wedstrijd zou moeten gewijzigd, ingekort of geannuleerd worden wegens overmacht of om redenen buiten haar wil. De organisator behoudt zich in elk geval het recht voor de wedstrijdperiode te verkorten of te verlengen en elke aangekondigde datum uit te stellen. Druk­ spel , en zetfouten of andere dergelijke fouten kunnen niet ingeroepen worden als grond voor schadevergoeding of welke verplichting dan ook vanwege de organisator, De organisator is niet verantwoordelijk voor eventuele schade – die het gevolg is van deelname aan de wedstrijd of toekenning van de prijs of die het gevolg is van het aanvaarden van de prijs Bij onregelmatigheden, zoals bijvoorbeeld, doch geenszins limitatief, fouten die zich voordoen bij de organisator zelf, beslist deze autonoom over de manier waarop het probleem wordt gecorrigeerd en afgehandeld De beslissing van de organisator kan niet worden aangevochten

ARTIKEL 8 – PRIVACY

De informatie- en personengegevens die bij de wedstrijd verzameld worden zullen uitsluitend gebruikt worden voor intern gebruik in het kader van de wedstrijd. De door de organisator verkregen gegevens zullen niet aan derden worden overgemaakt. Verder worden de gegevens behandeld zoals voorgeschreven door de Privacywet.

ARTIKEL 9 – RECHT EN BEVOEGDE RECHTBANK

De verhouding tussen de organisator en de deelnemers wordt beheerst door het Belgisch recht. Alle geschillen tussen de organisator en een deelnemer over het bestaan, de interpretatie, de uitvoering en de gevolgen van de wedstrijd en dit wedstrijdreglement vallen onder de uitsluitende bevoegdheid van de rechtbanken van Dendermonde