Skip to content

Voor wie doen we het ?

ASHA-HOPE is een scholingsproject in India en Sri Lanka dat aan arme kinderen de kans geeft onderwijs te volgen.

Het uitgangspunt is de sponsoring van individuele schoolkinderen in India en Sri Lanka via het scholingsproject ASHA-HOPE. Ze sponsoren kinderen met zeer beperkte financiële middelen die anders geen kans hebben op onderwijs.

Doelstellingen

  1. Het individueel sponsoren van (een deel van) de schoolkosten van arme en kwetsbare kinderen in India of Sri Lanka via een jaarlijkse vaste storting.
  2. Het inzamelen van extra giften voor het aankopen van materiaal voor de scholen en de internaten in India of Sri Lanka.

Momenteel worden zo al meer dan 750 kinderen in 19 verschillende scholen, hostels en internaten gesteund. De sterkte van het project schuilt in de goede en rechtstreekse contacten en de samenwerking met de zusters ter plaatse die coördinerend optreden. Alle financiële bijdragen gaan via ASHA-HOPE rechtstreeks naar de zusters die er vervolgens op toezien dat de gesponsorde kinderen effectief deelnemen aan de lessen. Zij zorgen ook voor regelmatige feedback over de vorderingen van de kinderen. De werkingskosten zijn minimaal en alle inspanningen zijn volledig gebaseerd op vrijwilligerswerk.

BRICK BY BRICK VZW

Brick by Brick is een VZW – opgericht door de ouders van Briek – die zich inzet voor kinderen met een uitzonderlijke handicap (en van hun ouders), die anders uit de boot dreigen te vallen

 

Deze vereniging probeert instanties die zich ontfermen over mensen met een beperking, een duwtje in de rug te geven.

Het Bellenbos is een educatief bos dat open staat voor een divers publiek. Hier kan elk kind thuiskomen…

Een initiatief van 2 gepassioneerde kleuterleidsters met een ruime ervaring in coaching, psychomotorische ontwikkeling en het stap voor stap aanleren van zelfsturing als voorbereiding op goed executief functioneren later.

Toen ze in juni 2018 een bos ter beschikking kregen, groeiden er meteen wilde plannen om er iets moois van te maken.  Een plaats speciaal voor kinderen, om hen terug in contact te brengen met de natuur, waar ze een rustplek vinden én waar ze ten volle kunnen experimenteren, exploreren en spelend leren.

Het Bellenbos moet een boost zijn voor de zintuiglijke en motorische ontwikkeling.  Dit speelbos zal bestaan uit verschillende doelgerichte nesten (creanest, ploeternest, geluksnest, droomnest, denknest…) waar alle kinderen hun eigen talenten kunnen ontdekken.  Ze komen op een speelse manier in contact met de natuur en de Bellenbos-vaardigheden.  

Ze richten zich op klassen uit het kleuter- en lager onderwijs, die hier gedurende een dag of halve dag volop komen genieten.  In het Bellenbos vinden ze een gevarieerd aanbod, waar gedurende het jaar voldoende verscheidenheid wordt voorzien. Bovendien wil het Bellenbos op termijn een thuis bieden aan individuele kinderen die nood hebben aan de heropbouw van het zelfvertrouwen, warmte en geborgenheid, zelfregulering,

Kinderfonds De Tondeldoos is een vrijwilligersorganisatie die opkomt  voor de belangen van kinderen en gezinnen in armoede in Dendermonde en die hen ondersteunt op psychisch, sociaal, materieel en financieel vlak.

Mensen, gezinnen en kinderen in armoede hebben te maken met heel wat uitsluitingsmechanismen, raken geïsoleerd en verliezen het geloof in hun eigen mogelijkheden, hun eigen kracht.

De TONDELDOOS wil mensen in armoede helpen hun eigen krachten en het geloof in zichzelf terug te vinden. Doordat zij actief betrokken worden bij De TONDELDOOS kunnen zij de werking mee bepalen. Zij zijn het beste geplaatst om aan te geven wat goede oplossingen zijn en hoe de kloof tussen mensen in armoede en de aanpak van die armoede verkleind kan worden.

Bijzondere aandacht geven ze aan de kinderen, omdat kinderen die opgroeien in armoede een groter risico lopen om in de armoedespiraal te blijven zitten. De kansen op onderwijs gaaf houden is een van de speerpunten in de werking van De TONDELDOOS.

De Wereld van Indra biedt professioneel onthaal en opvang voor jongeren die er even tussenuit moeten.

Jongeren met gedrags- en/of emotionele problemen en jongeren met een zwakke sociale afkomst zijn erg kwetsbaar. Hun schoolse traject wordt daardoor moeilijker Sommigen verzeilen in een neerwaartse spiraal waar ze het contact met de school en een opleiding zelfs helemaal kunnen verliezen.

Deze jongeren krijgen te weinig kansen op ontwikkeling. Hun recht op onderwijs wordt niet vervuld. De Wereld van Indra komt op voor deze jongeren en vangt hen tijdelijk op om hen opnieuw een gevoel van eigenwaarde en een positief toekomstbeeld te geven. De Wereld van Indra wil met haar werking de draagkracht van scholen ondersteunen en alle voorzieningen voor jongeren en het beleid inspireren.

De Wereld van Indra richt zich tot jongeren tussen 6 en 18 jaar die uit het regulier schoolcircuit dreigen te vallen of reeds gevallen zijn. Ze willen voor hen een alternatieve plek zijn waar ze tot rust kunnen komen, zichzelf ontdekken en de energie kunnen putten om de draad naar een opleiding en toekomst terug op te pikken. Ze bieden ouders en doorverwijzers (scholen, CLB’s, voorzieningen) een plaats waar ze met deze jongeren terecht kunnen, intens betrokken worden bij het traject en gesteund worden in hun opvoedingstaak. Samen gaan ze op zoek naar een positieve, toekomstgerichte oplossing voor elke jongere.

Initiatief van FC Lebbeke om ook andersvalide jongeren te laten genieten van samen te sporten (in dit geval voetbal) met nadruk op spelplezier en vriendschap én respect voor de tegenstander en de eigen teamgenoten.

G-voetbal is er voor iedereen met een beperking voor jongens of meisjes, jong of oud, sportief of minder sportief

KNOEST vzw is een jonge organisatie bestaande uit ervaren en gedreven vrijwilligers die in hun vrije tijd de koppen bij elkaar steken om een onvergetelijk kamp ineen te knutselen.

Knoest biedt betaalbare vakanties aan voor maatschappelijk kwetsbare jongeren van 6 tot 14 jaar. Ze willen de kinderen niet alleen een leuke vakantie gunnen, ze willen hen ook zeven dagen lang verlossen van vooroordelen en van preventieve begrenzingen die hun dikwijls opgelegd worden vanwege hun specifieke problematiek.

Via muzische vormingen, natuurexploraties, intensief actieve spelen en meditatieve momenten willen ze de kinderen bij hun vertrek een flinke dosis zelfbewustzijn en zelfvertrouwen meegeven.

De VZW Het open poortje voorziet in tijdelijke opvang van (vooral jonge) kinderen (0-12 jaar) met opvoedingsproblemen of een penibele thuissituatie.

Opvoeden is gemakkelijker gezegd dan gedaan. Een warm gezinsleven uitbouwen als je het soms moeilijk hebt, hoe pak je dat aan? Soms kan het je echt te veel worden… Kan je wel wat extra ondersteuning gebruiken? Dan ben je bij VZW Het open poortje aan het juiste adres!

De VZW Pinocchio behartigt in heel België de belangen en het welzijn van kinderen en jongeren met brandwonden. Ze komt op verschillende manieren tussenbeide op deze lange weg naar genezing en draagt haar steentje bij in het reïntegratieproces in de maatschappij.

Elk jaar worden er ongeveer 400 kinderen, waarvan de helft jonger dan 5 jaar, opgenomen in de Belgische brandwondencentra. Dat is meer dan 1 kind per dag!

Het ziekenhuisverblijf is een zeer emotioneel belastende ervaring voor de kinderen en jongeren. De vzw Pinocchio tracht op verschillende manieren het verblijf aangenamer en dragelijker te maken door: vrijwilligers in te zetten, een wekelijks bezoek van clown Tommy en aankoop van speelgoed.

De vzw Pinocchio biedt financiële en psychosociale steun. De vzw Pinocchio organiseert ook talrijke activiteiten voor de kinderen en jongeren met brandwonden, zoals moeder-kind thermaal kuurkamp, thermaal kuurkamp, terugkomweekend, re-integratiekamp, 16+ activiteiten, re-integratie in de klas, sinterklaasfeest, …

Project I³ wil ouders de kans geven om een gelijkwaardige partner te worden in de school van hun kind.

Ze ondersteunen ouders op zoek naar informatie rond onderwijs. Heb je een bijzondere zoon of dochter en wil je graag een steuntje in de rug bij een hulpvraag? Zoek je lotgenoten en wil je graag samen met andere ouders praten over onderwijs en jullie kind? Dan staan zij voor je klaar !

Ben je een leerkracht en geloof jij dat elke leerling een team rond zich verdient waarin ouders en school actief samen werken? Wil je meer te weten komen over oudercommunicatie, in het bijzonder met ouders van bijzondere kinderen? Heb je zin in een actieve navorming rond dit thema?

Of ben wil je als school sterker in jullie schoenen staan op het vlak van oudercommunicatie? Zoeken jullie specifieke informatie? Dan zoeken zij mee uit wat jullie school nodig heeft.

Vzw Vergeet de kinderen niet ! verzorgt ontspanningsmogelijkheden (uitstappen, kampen,…) voor kansarme kinderen uit de regio Dendermonde.

In 2013 zag de vzw Vergeet de Kinderen Niet! het levenslicht. Het is een initiatief dat 100% gedragen wordt door enthousiaste vrijwilligers. Ze hadden als doel om op een laagdrempelige manier een vrijetijdsaanbod te creëren voor dakloze kinderen en voor kinderen van ouders met een beperkt financieel inkomen.

Alle vrijwilligers die verbonden zijn aan de vzw Vergeet de Kinderen Niet! hebben als enige doel om kinderen opnieuw kind te laten zijn en hen een fijne, zorgeloze en bovenal een vrolijke tijd te bezorgen – iets wat maar al te vaak als vanzelfsprekend beschouwd wordt, maar dat in de praktijk zeker niet is. Kinderarmoede, evenals armoede in het algemeen, blijft fel toenemen en dat niet alleen in onze Denderstreek.

Ze bereiken een grote groep kwetsbare kinderen waar we iedere keer weer het beste van onszelf voor geven. Voor ons is het belangrijk om in een sfeer van verbondenheid, openheid en vertrouwen samen tot het uiterste te gaan. Bovendien hebben we de afgelopen jaren laten zien hoe we als burgers mee het verschil kunnen maken.

Inmiddels slagen ze er dan ook steeds meer in om iedereen een steentje te laten bijdragen aan hun project en hebben ze een voortrekkersmodel uitgebouwd op vlak van vrijetijdsparticipatie voor kwetsbare kinderen. Dat zijn de dakloze kinderen die ze bereiken meer dan waard.

DVC Heilig Hart zet zich in voor kinderen en volwassenen met een beperking en biedt professionele ondersteuning met een hart voor bijzondere zorg.

Vanuit de vraag “Wie ben jij en wat kunnen wij voor jou betekenen?” gaan ze samen op weg.

Geloven in de waarde en de mogelijkheden van ieder mens: dat ligt aan de basis van wie ze zijn en wat ze doen. De kinderen en volwassenen met een beperking die op hun ondersteuning en zorg een beroep doen zijn onze medemensen. Hen ondersteunen in hun terechte vraag naar een volwaardige plaats in de samenleving, is de kern van hun handelen. Ze doen dat vanuit een christelijke inspiratie, van waaruit hun organisatie is gegroeid, en tegelijk met een open geest binnen een pluralistische samenleving.

Het Witte Raven project is een actieplan tegen kinderarmoede. 13% van de Vlaamse kinderen (ongeveer 160.000 kinderen) leeft in een gezin met een inkomen onder de Vlaamse regionale armoederisicodrempel.

Een groot deel van de kinderen in armoede wordt niet bereikt door de bestaande maatschappelijke diensten en voorzieningen (mutualiteiten, CAW, …)! Die armoedesituatie resulteert voor het betrokken kind in o.a.:

  • onvoldoende en vaak éénzijdige voeding
  • gezondheidsproblemen
  • ontoereikende ontwikkelingsmogelijkheden op vele vlakken (gevoelswereld, intellectuele ontwikkeling, creativiteit, …).

Alleen in het Waasland meer dan 4000 kinderen! De gevolgen voor kinderen in armoede zijn ingrijpend:

  • affectief gemis
  • geen aansluiting met het verenigingsleven, sport, cultuur, sociale vaardigheden, …
  • marginalisatie op de arbeidsmarkt
  • verhoogd risico op criminaliteit

vzw Spoor 56 is een organisatie voor bijzondere jeugdzorg. We zijn erkend door het Agentschap Opgroeien (Vlaamse overheid).

De opdracht van Spoor 56 is het aanbieden van ondersteuning en begeleiden van kinderen/jongeren en hun gezinnen waar er een verontrustende opvoedingssituatie aanwezig is. ze bieden hulpverlening op maat door de inzet van één of meerdere modules.

De modules worden aangeboden vanuit drie clusters die zich bevinden in Dendermonde, Hamme en Nieuwkerken-Waas (Sint-Niklaas). Door deze spreiding zijn ze actief in nagenoeg de volledige zorgregio Waas en Dender en kunnen ze optimaal rekening houden met de woonplaats van de jongere.